Návod na vyplnenie formulára

Zásadným kvalitatívnym prínosom systému FleckScore je výpočet výsledného bodového hodnotenia hlavných znakov exteriéru z čiastkových lineárnych znakov a chýb utvárania stavby tela, končatín a vemena. Doteraz mohli FleckScore s použitím elektronických zariadení využívať len profesionálni bonitéri. V súvislosti so zavedením online formulára je však systém dostupný aj pre študijné účely a praktické hodnotenie exteriéru chovateľmi.

Informácie o jednotlivých znakoch a chybách utvárania exteriéru je možné zobraziť v online formulári pomocou dostupných tlačidiel. Lineárne hodnotenie čiastkových znakov sa vykonáva v intervale od 1 do 9 bodov a chyby utvárania exteriéru sa označujú kódom 1 (výskyt chyby) a 2 (výrazný prejav chyby). Výpočet výsledného bodového hodnotenia hlavných znakov exteriéru sa vykonáva na základe  čiastkových lineárnych znakov s príslušnými váhami, ktoré vyjadrujú úroveň vplyvu na dĺžku produkčného veku kráv. Informácie k tomu je možné nájsť v časti „Menu – Ukazovateľ – Výpočet výsledného hodnotenia“. Navrhované výsledné (súhrnné) hodnotenie hlavných znakov za Končatiny a Vemeno môže byť v záverečnej fáze bonitérom upravené o +/- 3 body, čo potvrdzuje významný vplyv bonitéra s ohľadom na utváranie exteriéru konkrétneho zvieraťa. Pri hlavných znakoch exteriéru predstavuje bez ohľadu na poradie laktácie priemerné vyjadrenie znaku v populácii približne 80 bodov. Pri hodnotení prvôstok môže dosiahnuť hodnotenie za hlavné znaky exteriéru 68 až 93 bodov, s možnosťou zvýšenia hornej hranice intervalu pri starších kravách.

S využitím online formulára je možné vykonať hodnotenie všetkých vekových kategórií kráv strakatého plemena (FleckScore 1, FleckScore 2 a FleckScore 3). Získané údaje z hodnotenia exteriéru sa dajú odoslať vo forme tabuľky na zvolenú e-mailovú adresu, kde môžu byť archivované alebo ďalej spracovávané.

V rámci dostupných služieb je pre školy a chovateľské organizácie ponúkaný pre účely organizovania súťaží lineárneho hodnotenia exteriéru dobytka špeciálny program, ktorý slúži na vyhodnotenie výsledkov. Podkladové údaje z hodnotenia exteriéru, zaznamenané pomocou online formulára sú po odoslaní e-mailom upravené do formátu, ktorý je možné spracovať uvedeným programom. Na základe toho sa môžu vzájomne porovnávať hodnotenia jednotlivých účastníkov a zároveň vypočítať odchýlky od štandardizovaného hodnotenia vykonaného profesionálnym bonitérom. Uvedený program je možné získať na základe požiadavky od Ing. Gerald Pollak.

Pokyny k vyplneniu

  1.  Vyplnenie povinných polí pre identifikáciu:
    Zadanie správneho poradia laktácie hodnotenej kravy je mimoriadne dôležité, pretože systém FleckScore počíta výsledky lineárneho hodnotenia na základe odchýliek od priemeru populácie podľa poradia laktácie a tým zohľadňuje ďalší telesný vývin kráv . Zadaním e-mailovej adresy je určené miesto pre odoslanie výsledkov.
  2. Vyplnenie povinných polí hodnotenia lineárnych čiastkových znakov a vyznačenie možných chýb utvárania exteriéru
  3. Potvrdenie alebo úprava výsledného hodnotenia za hlavné znaky Končatiny a Vemeno
  4. Tlačidlo „Teraz odoslať“
    V prípade ďalších otázok k systému FleckScore a používania online formulára kontaktujte zodpovednú osobu na adrese, uvedenej v položke Menu „Kontakt“.