FLECKSCORE - LINEÁRNY POPIS A HODNOTENIE EXTERIÉRU

Update 10/2023

Rámec tela


Zisťije sa od najvyššieho bodu krížovej kosti na úrovni myslenej spojnice medzi bedrovými hrboľmi kolmo k podložke.

Meria sa spravidla na úrovni posledného rebra, ako kolmá vzdialenosť medzi líniou chrbta a najhlbším bodom brucha (nie pupka).

Zisťuje sa ako vzdialenosť medzi vonkajšími okrajmi bedrových hrboľov.

Predstavuje vzdialenosť od stredu kohútika po spojnicu predných okrajov bedrových hrboľov.

Predstavuje vzdialenosť od predného okraja bedrových hrboľov po zadný okraj sedacích hrboľov.

Osvalenie


Popisuje sa len osvalenie stehna, jeho plnosť, výška a šírka pri pohľade zozadu a zboku, podobne ako v rámci systému (S) EUROP.
68 - 70 P výrazne konkávne
71 - 73 O- veľmi konkávne
74 - 76 O konkávne
77 - 79 R- mierne konkávne
80 R rovné
81 - 83 R+ mierne konvexné
84 - 86 U konvexné
87 - 89 U+ veľmi konvexné
90 - 93 E výrazne konvexné

Vemeno


Hodnotí sa uhol medzi kolmicou spustenou k zemi od ukončenia predných štvrtiek a líniou predných štvrtiek pri prechode na spodinu brušnú. Posudzuje sa pri pohľade zboku.
Vyjadrenie Body
0 do 10 1
10 do 20 2
20 do 30 3
30 do 40 4
40 do 50 5
50 do 60 6
60 do 70 7
70 do 80 8
80 do 90 9

Posudzuje sa umiestnenie ceckov predných štvrtiek vo vzťahu k stredovej brázde vemena pri pohľade zozadu.
Vyjadrenie Body
na vonkajšom okraji štvrtiek 1
veľmi ďaleko od seba 2
daleko od seba 3
mierne od seba 4
rovnomerne rozmiestnené, v strede štvrtiek 5
mierne pri sebe 6
bližšie pri sebe 7
blízko seba 8
veľmi blízko seba 9

Je charakterizovaná dĺžkou predných ceckov, meranou od základne po hrot cecka.
Vyjadrenie Body
pod 2 cm 1
2 cm 2
3 cm 3
4 cm 4
5 cm 5
6 cm 6
7-8 cm 7
9-11 cm 8
nad 11 cm 9

Posudzuje sa hrúbka predných ceckov pri základni.
Vyjadrenie Body
pod 1,50 cm 1
1,50 do 1,75 cm 2
1,75 do 2,00 cm 3
2,00 do 2,25 cm 4
2,25 do 2,75 cm 5
2,75 do 3,00 cm 6
3,00 do 3,75 cm 7
3,75 do 4,50 cm 8
4,50 cm a viac 9

Popisuje, resp. meria sa dĺžka predných štvrtiek od stredu vemena po upnutie na spodinu brušnú. Za stred vemena sa považuje brázda medzi prednými a zadnými štvrtkami. Pokiaľ nie je zreteľná, tak stredná vzdialenosť medzi prednými zadnými ceckami. Predné štvrtky sa posudzujú pri pohľade zboku.
Vyjadrenie Body
výrazne krátke pod 13 cm 1
veľmi krátke 14 cm 2
krátke 16 cm 3
mierne kratšie 18 cm 4
stredné 20 cm 5
mierne dlhšie 22 cm 6
dlhé 24 cm 7
veľmi dlhé 26 cm 8
výrazne dlhé nad 27 cm 9

Popisuje, resp. meria sa utváranie zadných štvrtiek vemena, ich dĺžka od stredu vemena a upnutie pri pohľade zboku. Za stred vemena sa považuje brázda medzi prednými a zadnými štvrtkami. Pokiaľ nie je zreteľná, tak stredná vzdialenosť medzi prednými zadnými ceckami. Posudzuje sa vzdialenosť tejto línie k zadnému upnutiu vemena.
Vyjadrenie Body
výrazne krátke pod 13 cm 1
veľmi krátke 14 cm 2
krátke 16 cm 3
mierne kratšie 18 cm 4
stredné 20 cm 5
mierne dlhšie 22 cm 6
dlhé 24 cm 7
veľmi dlhé 26 cm 8
výrazne dlhé nad 27 cm 9

Je charakterizovaná vzdialenosťou spodnej línie vemena (najhlbšieho bodu základne vemena) k myslenej priamke, vedenej vodorovne stredom pätového kĺbu. Posudzuje sa pri pohľade zboku.
Vyjadrenie Body
pod -6 cm 1
-2 do -5 cm 2
-1 do +1 cm 3
+2 do +3 cm 4
+4 do +5 cm 5
+6 do +8 cm 6
+9 do +11 cm 7
+12 do +14 cm 8
+15 cm a viac 9

Popisuje sa výraznosť a nasadenie závesného väzu pri pohľade zozadu. Rozhodujúca je hĺbka a výška stredu brázdy, ktorá rozdeľuje zadné štvrtky vemena. Z hľadiska praktického hodnotenia je významnejšia hĺbka brázdy závesného väzu v porovnaní s výškou.
Vyjadrenie Výška Body
nezreteľný závesný väz, bez prerušenia základne vemena 1
nezreteľný (0cm) 2
slabo zreteľný (pod 1 cm) a menej ako polovica vemena 3
zreteľný (1 až 2 cm) alebo slabo zreteľný a minimálne do polovice vemena 4
dobre zreteľný (2 až 3 cm) alebo zreteľný a minimálne do polovice vemena 5
dobre zreteľný (2 až 3 cm) a minimálne do polovice vemena 6
zreteľný (nad 3 cm) a smerom hore zreteľná 7
zreteľný (nad 3 cm) a smerom hore výrazná 8
zreteľný (nad 3 cm) a smerom hore veľmi výrazná 9

Posudzuje sa postavenie zadných ceckov, ktoré je charakterizované odchýlkou zadných ceckov od zvislej osi smerom von alebo dovnútra pri pohľade zozadu.
Vyjadrenie Body
výrazne do strán postavené (smerujúce) 1
veľmi do strán postavené 2
do strán postavené 3
mierne do strán postavené 4
kolmo postavené 5
mierne dovnútra postavené 6
dovnútra postavené 7
veľmi dovnútra postavené 8
výrazne dovnútra postavené (smerujúce) 9

Posudzuje sa umiestnenie ceckov zadných štvrtiek vo vzťahu k stredovej brázde vemena pri pohľade zozadu.
Vyjadrenie Body
na vonkajšom okraji štvrtiek 1
veľmi ďaleko od seba 2
daleko od seba 3
mierne od seba 4
rovnomerne rozmiestnené, v strede štvrtiek 5
mierne pri sebe 6
bližšie pri sebe 7
blízko seba 8
veľmi blízko seba 9
Hodnotenie výskytu nadpočetných ceckov na vemene (prídavných ceckov, medziceckov a paceckov).
Vyjadrenie Body
Fistula 1
Prídavný cecok 2
Laktujúci pacecok 3
Veľký medzicecok 4
Malý medzicecok 5
Veľký pacecok 6
Malý pacecok 7
Rudiment (gombík) 8
Čisté vemeno 9

Zadok


Sklon zadku (panvy) je charakterizovaný odchýlkou spojnice hrboľov bedrových kostí a sedacích kostí od vodorovnej roviny.
Vyjadrenie Body
nad +3 cm 1
+1 do +3 cm 2
0 cm 3
-1 do -3 cm 4
-4 do -5 cm 5
-6 do -8 cm 6
-9 do -12 do cm 7
-14 do -18 cm 8
nad -18 cm 9

Končatiny


Postoj zadných končatín je charakterizovaný uhlom panvových končatín v pätovom kĺbe. Posudzuje sa pri pohľade zboku. Pri korektnom postoji panvových končatín predstavuje uhol pätového kĺbu 140 až 150 stupňov.
Vyjadrenie Body
výrazne strmý postoj 1
veľmi strmý postoj 2
strmý postoj 3
mierne strmší postoj 4
korektný postoj 5
mierne šabľovitý postoj 6
šabľovitý postoj 7
veľmi šabľovitý postoj 8
výrazne šabľovitý postoj 9

Pri pohľade zozadu a zboku sa posudzuje miera vyklenutia a pohmatom stupeň hubovitej štruktúry. Požaduje sa pevný, suchý a výrazný pätový kĺb.
Vyjadrenie Body
lymfatický 1
hubovitý 2
mierne hubovitý 3
nezreteľný 4
mierne zreteľný 5
zreteľný 6
veľmi zreteľný 7
suchý 8
veľmi suchý 9

Posudzuje sa uhol, ktorý zviera sponka s vodorovnou rovinou (podložkou) a pevnosť väzov. Požadovaný uhol sponky je 50 až 55 stupňov.
Vyjadrenie Body
výrazne mäkká 1
veľmi mäkká 2
mäkká sponka 3
mierne mäkšia 4
dobre utváraná sponka 5
mierne strmšia 6
strmá 7
výrazne strmý postoj 8
výrazne strmá (zvislá) 9

Posudzuje sa zadná výška pätky paznechtu panvovej končatiny a prihliada sa k uhlu, ktorý zviera paznecht s vodorovnou rovinou (podložkou). Požaduje sa stredne vysoká až vysoká pätka s uhlom prednej steny paznechtu 45 až 55 stupňov.
Vyjadrenie Body
pod 1,0 cm 1
1,5 cm 2
2,0 cm 3
2,5 cm 4
3,0 cm 5
3,5 cm 6
4,0 cm 7
4,5 cm 8
5,0 cm a viac 9

Hodnotenie sfarbenia

biela hlava 0
pigmentácia okolo jedného oka 1
pigmentácia okolo obidvoch očí 2
červená hlava 3
tmavočervené 1
červené 2
tmavožlté 3
žlté 4
plášťové 1
strakaté 2
škvrnité 3
rozstrapkané okraje (jarabičie) 4
veľa bielej farby 5

Správanie pri dojení

veľmi kľudná 4
kľudná 5
mierne nervózna 6
veľmi nervózna 7

Chyby utvárania vemena (1-výskyt chyby, 2-výrazný prejav chyby)

1 2 cm
2 1 cm

Chyby stavby tela (1-výskyt chyby, 2-výrazný prejav chyby)

Chyby utvárania končatín (1-výskyt chyby, 2-výrazný prejav chyby)

Výsledné hodnotenie

..
..
..
..