Factbox FleckScore

  • Základným cieľom a účelom hodnotenia exteriéru zvierat strakatého plemena podľa systému FleckScore je včasná identifikácia a popis ukazovateľov exteriéru, ktoré pozitívne vplývajú na dĺžku produkčného veku kráv a zároveň poskytnú spoľahlivé podkladové údaje pre výpočet plemenných hodnôt ukazovateľov exteriéru.
  •  V rámci metodiky sa meria a popisuje celkom 22 čiastkových znakov s hodnotením od 1 do 9 bodov v definovaných biologických extrémoch.
  • Zverejňuje sa výsledné hodnotenie hlavných znakov exteriéru za Rámec tela, Osvalenie, Končatiny a Vemeno.
  • Pre hlavné znaky Rámec tela, Končatiny a Vemeno je s využitím elektronických zariadení na základe lineárneho hodnotenia čiastkových znakov vypočítané výsledné (súhrnné) bodové hodnotenie.
  • Pridelené váhy jednotlivých čiastkových znakov pri výpočte výsledného hodnotenia hlavných znakov exteriéru zohľadňujú na základe dostupných vedeckých poznatkov vzťah k dĺžke produkčného veku kráv.
  • Výpočet výsledného (súhrnného) hodnotenia hlavných znakov exteriéru sa vykonáva podľa poradia laktácie.
  •  Pri hodnotení prvôstok môže dosiahnuť hodnotenie za hlavné znaky exteriéru 68 až 93 bodov, s možnosťou zvýšenia hornej hranice intervalu pri starších kravách.
  • Pri hlavných znakoch exteriéru predstavuje priemerné vyjadrenie znaku v populácii približne 80 bodov.
  • FleckScore predstavuje systém hodnotenia exteriéru, ktorý charakterizuje odchýlky od priemeru populácie v závislosti od poradia laktácie, čím zohľadňuje pokračujúci telesný vývin kráv (FleckScore 1, FleckScore 2 a FleckScore 3).