FleckScore – nová kvalita pri hodnotení exteriéru strakatého plemena

Pri šľachtení a selekcii hovädzieho dobytka zohráva vonkajší vzhľad zvierat medzi chovateľmi už niekoľko storočí rozhodujúcu úlohu. V období genomickej selekcie je však význam exteriéru pomerne kontroverzne diskutovaný. Na výstavách zvierat môžeme aj napriek tomu neustále pozorovať pretrvávajúci záujem a pozitívne emócie chovateľov z exteriéru zvierat.

V súvislosti s pozitívnou emóciou, ktorú vyvolávajú „pekné“ kravy, musí však hodnotenie exteriéru pozitívne prispievať aj k zvyšovaniu dlhovekosti dojníc, čo podmieňujú exaktne stanovené princípy získavania údajov a interpretácie výsledkov, ktoré vychádzajú z vedeckých základov. Jednotlivé lineárne znaky musia byť presne definované a musia viesť k prehľadnému systému stanovenia výsledného hodnotenia hlavných (súhrnných) znakov exteriéru. Systém FleckScore spĺňa všetky požiadavky takejto metodiky hodnotenia.

Systém FleckScore

Systém prideľovania bodov za hlavné znaky exteriéru, ktorého funkcia je možná len s využitím elektronických zariadení, alebo on-line portálu www.fleckscore.com musí poskytovať rovnaké výsledky, nezávislé od oblasti chovu a subjektívneho vplyvu hodnotiteľa (bonitéra). Ďalšou významnou prednosťou systému FleckScore je, že výsledné bodové hodnotenie hlavných znakov exteriéru sa vykonáva podľa poradia laktácie hodnotených dojníc (FleckScore 1, FleckScore 2 a FleckScore 3), čo vytvára predpoklady pre zhodnotenie odchýliek jednotlivých znakov od priemeru populácie plemena a tým zohľadňuje pokračujúci telesný vývin kráv.

V porovnaní s doteraz používanou metodikou hodnotenia exteriéru dojníc strakatého plemena je potrebné zdôrazniť dva základné rozdiely systému FleckScore:

  • výstupom je výpočet navrhovaného bodového hodnotenia hlavných znakov exteriéru
  • vyjadrenie hlavných znakov exteriéru sa vykonáva s využitím 100-bodového systému hodnotenia

Z hľadiska hodnotenia hlavných a čiastkových znakov exteriéru nedochádza novom systéme hodnotenia exteriéru dojníc strakatého plemena FleckScore k zásadným zmenám a lineárny popis jednotlivých čiastkových znakov sa vykonáva v intervale 1 až 9 bodov. Výpočet navrhovaného bodového hodnotenia hlavných znakov exteriéru vychádza z lineárneho hodnotenia čiastkových znakov, po zohľadnení ich vplyvu (stanovené váhy) na produkčný vek dojníc. Navrhované výsledné hodnotenie hlavných (súhrnných) znakov Končatiny a Vemeno môže byť v záverečnej fáze bonitérom upravené o +/- 3 body, čo potvrdzuje významný vplyv bonitéra pri stanovení (korekcii) výsledného bodového hodnotenia hlavných znakov, s ohľadom na špecifické utváranie konkrétneho zvieraťa.

V rámci 100-bodového systému hodnotenia hlavných znakov exteriéru (Rámec tela, Osvalenie, Končatiny a Vemeno) predstavuje 80 bodov priemer populácie plemena, bez ohľadu na poradie laktácie. Pri hodnotení prvôstok môže nadobúdať hodnotenie za hlavné znaky 68 až 93 bodov, pričom pri starších kravách na druhej a tretej laktácii je možné pri výbornom utváraní za hlavné znaky Končatiny a Vemeno prideliť až 94, resp. 95 bodov.

Tabuľka 1: Vyjadrenie výsledného bodového hodnotenia hlavných znakov exteriéru – Rámec tela, Osvalenie, Končatiny a Vemeno pri využití systému FleckScore

Hlavné znaky

RÁMEC TELA

Navrhované bodové hodnotenie hlavného znaku Rámec tela sa vypočíta zo zistených telových mier – výška na krížoch, dĺžka tela, šírka zadku (panvy) a hĺbka tela v pomere 3 : 1 : 1 : 1. Pri stanovení výsledného hodnotenia hlavného znaku Rámec tela sa pri výpočte v rovniciach podľa poradia laktácie používajú rozdielne priemerné hodnoty telových mier v populácii. Na základe toho získa dojnica s rovnakými telovými mierami v jednotlivých laktáciách rozdielne výsledné bodové hodnotenie za Rámec tela, ktoré vychádza z rozdielnej odchýlky od priemeru populácie (Tab. 2)

Tabuľka 2: Rozdielne bodové hodnotenie Rámca tela kráv na 1., 2. a 3. laktácii pri rovnakých hodnotách telových mier

OSVALENIE

Výsledné bodové hodnotenie hlavného znaku Osvalenie sa vykonáva na základe osvalenia stehna, podobne ako v rámci systému (S)EUROP. Priemerná hodnota 80 bodov zodpovedá obchodnej triede R v systéme EUROP (SEUROP) s rovným, až mierne konvexným utváraním stehna.

KONČATINY

Navrhované hodnotenie hlavného znaku Končatiny je zložené zo 4 čiastkových lineárnych znakov (Graf 1). Jednotlivé váhy znakov vychádzajú z vedeckých poznatkov, ktoré vyjadrujú vzťah k dĺžke produkčného veku dojníc. Stanovené chyby utvárania končatín znižujú navrhované výsledné hodnotenie (súhrnnú známku), taktiež podľa miery vplyvu na dlhovekosť.

Graf 1: Váhy čiastkových znakov pri výpočte hlavného znaku KONČATINY

Tabuľka 3: Rozdielne hodnotenie hlavného znaku KONČATINY kráv na 1., 2. a 3. laktácii pri rovnakom bodovom hodnotení jednotlivých čiastkových znakov

VEMENO

Súhrnné hodnotenie hlavného znaku Vemeno pozostáva z 10 čiastkových lineárnych znakov s príslušnými váhami (Graf 2), ktoré vyjadrujú úroveň vplyvu na dĺžku produkčného veku kráv. Stanovené chyby utvárania vemena (napr. stupňovité vemeno) znižujú navrhované výsledné hodnotenie (súhrnnú známku), taktiež podľa miery vplyvu na dlhovekosť kráv.

Graf 2: Váhy čiastkových znakov pri výpočte hlavného znaku VEMENO

 

Na základe dostupných vedeckých poznatkov významne vplývajú na dlhovekosť kráv predovšetkým čiastkové znaky postoj zadných končatín a hĺbka vemena, ale aj upnutie predných štvrtiek vemena, rozmiestnenie ceckov, závesný väz a vyjadrenie pätového kĺbu. Dojnice s požadovaným utváraním uvedených znakov získajú v závislosti od poradia laktácie vyššie bodové hodnotenie za hlavné znaky exteriéru (Tabuľka 3 a 4).

Tabuľka 4: Rozdielne hodnotenie hlavného znaky VEMENO kráv na 1., 2. a 3 laktácii pri rovnakom bodovom hodnotení jednotlivých čiastkových znakov

Pri lineárnom hodnotení sa popisuje aj čiastkový znak Čistota vemena, so zaznamenaním prítomných nadpočetných ceckov. Tento znak však neovplyvňuje pri výpočte v rámci systému FleckScore výsledné bodové hodnotenie hlavného znaku Vemeno. Čistota vemena je samostatným čiastkovým znakom lineárneho hodnotenia vemena a predstavuje súčasť hodnotenia ukazovateľov exteriéru dcér plemenných býkov v rámci kontroly dedičnosti.

FleckScore zvyšuje transparentnosť a porovnateľnosť

Systém FleckScore umožňuje v porovnaní s prechádzajúcou metodikou hodnotenia exteriéru presnejšie identifikovať výborné kravy. Prakticky je to možné demonštrovať na príklade vemena na obrázku. Krava je na 2. laktácii s uvedeným bodovým hodnotením čiastkových znakov a za hlavný znak Vemeno získala celkom 93 bodov.

Vyžitie systému FleckScore

Systém FleckScore sa využíva pre účely lineárneho hodnotenia exteriéru v rámci kontroly dedičnosti ukazovateľov exteriéru od roku 2012. Získané podkladové údaje slúžia pre odhad plemenných hodnôt, ale môžu byť použité aj v publikáciách rôzneho charakteru (napr. pri aukciách zvierat a pod).

Vysvetlivky k vyššie uvedenému obrázku:

Krava MUSTER bola podľa systému FleckScore hodnotená nasledovne (žltou farbou vyznačené hodnoty): na základe bodového hodnotenia hlavného znaku Rámec tela – 75 bodov sa jedná o kravu menšieho telesného rámca, ktorá dosiahla výšku na krížoch 139 cm. Za Osvalenie získala 85 bodov, čo poukazuje na to, že má dobré až veľmi dobré osvalenie stehna. Za hodnotenie Končatín dosiahla 76 bodov, čo potvrdilo podpriemernú kvalitu utvárania končatín. Z hľadiska hodnotenia hlavného znaku Vemeno na úrovni 86 bodov však môžeme konštatovať, že má nadpriemerne utvárané vemeno. Jej matka na 3. laktácii bola tiež hodnotená podľa systému FleckScore. Výsledné skóre exteriéru 91-74-85-80 K151 poukazuje na extrémne rámcovú kravu so slabším osvalením, nadpriemerne utváranými končatinami (85 bodov) a vemenom (80 bodov), ktoré zodpovedá priemeru populácie kráv na 3. laktácii.

Na základe rozhodnutia Rakúskeho zväzu chovateľov strakatého plemena Fleckvieh je od roku 2014 hodnotený exteriér matiek všetkých genotypovaných potenciálnych plemenných býkov na základe systému FleckScore. Zároveň, keď sa systém FleckScore začal používať aj pre hodnotenie matiek býkov v  Bavorsku bolo zaručené, že z hľadiska šľachtenia budú významné kravy hodnotené rovnakým spôsobom, nezávislým na chovateľskej oblasti a výsledné bodové hodnotenie hlavných znakov exteriéru bude vychádzať zo vzťahov lineárnych čiastkových znakov k produkčného veku kráv.

Zdroj: Luntz, B., Krogmeier, D., Pfleger, R. (2014)