FleckScore – нова якість в оцінюванні екстер’єру симентальської худоби

Протягом століть зовнішній вигляд тварин відіграє для тваринників вирішальну роль у питаннях розведення і селекції.  В епоху геномної селекції точиться багато дискусій щодо важливості екстер’єру. Та на прикладі шоу-показів худоби стає очевидним, що інтерес та емоційна прихильність селекціонерів до екстер’єру тварин не вщухає й досі.

Поряд із позитивними емоціями, які викликають у людей «красиві» корови, оцінювання екстер’єру має давати змогу оптимізувати тривалість господарського використання тварини за чітко визначеною науковою базою, а також проводити збір та облік даних. Окремі показники мають бути чітко визначеними й бути основою для вирахування зрозумілих комплексних оцінок. Система FleckScore відповідає цим вимогам.

Система FleckScore

Система оцінювання, функціонування якої можливе лише за використання електронних приладів збору даних або онлайн-порталу  www.fleckscore.com, має надавати єдині результати, незалежно від регіону розведення та бонітувальника тварини. Ще однією новаторською перевагою системи є розрахунок запропонованої оцінки з урахуванням специфіки лактацій. Таким чином система  FleckScore в змозі надати таку оцінку екстер’єру тварини, яка описує відхилення від значення середнього по популяції впродовж декількох лактацій та при цьому враховує подальший розвиток організму  корови.

2 суттєві особливості відрізняють систему FleckScore від системи, яку використовували раніше:

  • Виведення комплексної оцінки головних показників із системи пропозиції оцінок
  • Надання комплексної оцінки головних показників за 100-бальною шкалою

Нова система не приносить у загальний список окремих та головних показників жодних змін. Лінійне описування окремих показників відбувається, як і раніше, за шкалою від 1 до 9 балів. Задля розрахунку запропонованої оцінки зважають на відповідний вплив окремих показників на тривалість господарського використання тварини. Запропоновану системою оцінку за комплекси «кінцівки» та «вим’я» бонітувальник може сам змінити на +/- 3 бали. Тому навички візуальної оцінки експерта й надалі є важливими, аби він зміг адаптувати запропоновану оцінку до особливостей самої тварини.

Незалежно від лактації значення середнього по популяції відповідає 80 балам з діапазонами значень шкали 68-93 бали для молодих корів з подальшим перенесенням їх до шкали для корів із багатьма отеленнями для комплексів «кінцівки» та «вим’я». Для корів на другій і третій лактації шкала розширюється до 94 та 95 балів відповідно, за умови, що вираженість показників «кінцівки» й «вим’я» наближена до надмірно позитивного значення.

Таблиця 1: Показники комплексної оцінки за

«тулуб»/«обмускуленість»/ «кінцівки»/ «вим’я» в системі

FleckScore

Головні показники в деталях

ТУЛУБ

Запропонована оцінка для комплексу «тулуб» вираховується з виміряних окремих показників висоти у крижах, довжини тулуба, ширини тазу і  глибини тулуба, їхня вагомість відповідає  співвідношенню 3:1:1:1. Це означає, що корова з ідентичними розмірами на різних лактаціях отримує різні бали за тулуб, тому що встановлене відношення до середнього по популяції (табл. 2).

Таблиця 2: Специфічні за лактацією комплексні бали за ідентичних розмірів тварини на прикладі комплексу «тулуб»

ОБМУСКУЛЕНІСТЬ

У комплексі «обмускуленість» оцінюється вираженість задньої частини стегна з орієнтацією на систему EUROP.  Середня вираженість показника дорівнює 80 балам і відповідає торговій категорії R з середньою, до злегка сильною вираженістю задньої частини стегон.

КІНЦІВКИ

Запропонована оцінка за комплекс «кінцівки» складається з указаних на графіку 1 чотирьох окремих показників. Вагомість показників ґрунтується на наукових дослідженнях, які відображають вплив показників на оптимізацію тривалості господарського використання тварини. Вади, визначені як неголовні показники (наприклад, зближеність у скакальних суглобах тазових кінцівок) автоматично знижують запропоновану оцінку згідно їхнього впливу на продуктивне довголіття корови.

Графік 1: Вагомість окремих показників у розрахунку комплексної оцінки за кінцівки

Таблиця 3: Комплексні оцінки з урахуванням особливостей лактації за ідентичних окремих показників на прикладі комплексу «кінцівки»

ВИМ’Я

До розрахунку запропонованої оцінки за вим’я входять дев’ять окремих показників, вказаних на графіку 2, відповідно їхнього впливу на тривалість продуктивного використання тварини. В комплексі «вим’я» визначені вади (наприклад, ступінчасте вим’я) також мінусуються із загальної оцінки.

Графік 2: Вагомість окремих показників у розрахунку комплексної оцінки за вим’я

 

Згідно наукових положень на продуктивне довголіття корови вирішальний вплив чинять передусім Вигин скакальних суглобів та дно вимені, а також показники прикріплення передньої частини вимені, розташування дійок, підтримуючої зв’язки і вираженості скакальних суглобів. Корови, які мають хорошу вираженість цих суттєвих для тривалості продуктивного використання показників, отримують високі комплексні бали, значення яких, своєю чергою, залежить від особливостей лактації (таблиці 3 і 4).

Таблиця 4: Комплексні оцінки з урахуванням особливостей лактації за ідентичних балів на прикладі показника «вим’я»

Під час оцінювання перевіряється чистота будови вимені та враховується наявність додаткових дійок. Останні не впливають на розрахунок запропонованої оцінки за комплексом «вим’я».  Чистота будови вимені – це самостійний показник лінійної оцінки і частина гістограми племінної оцінки бугаїв-плідників

Система FleckScore поліпшує чіткість і  співставність результатів

Система в змозі набагато чіткіше відмітити видатну корову, порівняно з попередніми системами.  На прикладі вимені на зображенні це наочно проілюстровано. Корову оцінили на 2-й лактації з наданням окремих показників, разом вона отримала 93 бали за комплекс «вим’я».

Використання системи FleckScore

З 2012 р. лінійна оцінка молодих корів проводиться за системою FleckScore у рамках оцінювання продуктивності за екстер’єром. Отримані дані є суттєвими для оцінки племінної цінності і можуть бути опційно активовані для оприлюднення в різних публікаціях (приклад: каталог аукціону).

Пояснення до зображення вгорі:
Корова MUSTER була оцінена за системою FleckScore (жовтим виділені значення): за комплексом «тулуб» з 75 балами – це маленька корова. Висота у крижах становила 139 см. 85 балів за обмускуленість означають вміст м’яса в задній частині тулуба на рівні середнього та вище середнього.  Оцінка у 76 балів за кінцівки означає якість цього показника на рівні нижче середнього. А оцінка 86 балів за вим’я означає, що показник корови перебуває на рівні значно вище середнього. Її матір також оцінили за системою FleckScore на 3-й лактації. Показники корови 91-74-85-80 K151 говорять про те, що тварина має екстремально великий тулуб, але слабку обмускулесніть. Кінцівки оцінили на 85 балів, що означає доволі високий показник. За вим’я тварина отримала 80 балів, що відповідає середньому по популяції для корів 3-ої лактації.

У 2014 р. австрійські селекціонери симентальської худоби вирішили провести оцінювання матерів генотипізованих кандидатів за новою системою. Після одночасного оцінювання матерів бугаїв у Баварії за системою FleckScore, було гарантовано, що оцінювання значущих для селекції корів незалежно від регіону розведення є повністю співставним, а надані комплексні оцінки підлягають чіткій, зрозумілій похідній з окремих показників згідно їхнього впливу на тривалість продуктивного використання тварини.

Джерела: Luntz, B. ,  Krogmeier, D., Pfleger, R. (2014)