FleckScore – nový faktor kvality v lineárním hodnocení zevnějšku strakatého skotu

Exteriér zvířat hraje klíčovou roli ve šlechtění skotu a selekci už po staletí. V éře genomické selekce je význam exteriéru předmětem kontroverzních diskusí. Na příkladu výstav dobytka je zřejmé, že zájem chovatelů o co nejlepší exteriér zvířat pokračuje v nezmenšené míře.

Vedle pozitivních emocí, které „dobře vypadající“ krávy vyvolávají, musí být hodnocení exteriéru schopné optimalizovat délku produkčního života podle jasně definovaných vědeckých podkladů. Jednotlivé znaky musí být jasně definovány a vést k souhrnným známkám. FleckScore tyto požadavky splňuje.

FleckScore systém

FleckScore těmto požadavkům vyhovuje. Systém navrhující souhrnné známky, který je možný pouze za použití speciálních elektronických přístrojů nebo portálu www.fleckscore.com, má přinášet jednotné výsledky bez ohledu na chovatelské oblasti a hodnotitele. Dalším průlomovým přínosem systému je propočet navrhovaných známek v závislosti na laktaci. FleckScore je tak schopný poskytnout hodnocení exteriéru, které napříč laktacemi popisuje odchylku od průměru populace a zohledňuje tak další fyzický vývoj krávy

2 výrazné rozdíly oproti dosud používaným systémům:

  • Odvození souhrnných známek hlavních ukazatelů prostřednictvím systému
  • Znázornění souhrnných známek na 100 bodové stupnici

Nový systém nezavádí žádné změny v seznamu jednotlivých a hlavních ukazatelů. Jednotlivé lineární znaky jsou popsány, stejně jako dosud, na stupnici od 1 do 9. K výpočtu celkové známky hodnocení zevnějšku se používají různé váhy u jednotlivých znaků dle jejich vlivu na délku produkčního života. Návrh známky za končetiny a vemeno může hodnotitel upravit +/- 3 body. Pohled experta na zvíře je proto také zohledněný.

Průměrné hodnocení populace odpovídá nezávisle na laktaci 80 bodům na stupnici od 68 do 93 bodů u prvotelek s možností dalšího otevření stupnice směrem nahoru pro krávy na vyšších laktacích.

Tabulka 1: Vyjádření souhrnné známky pro R(RÁMEC)/O(OSVALENÍ)/K(KONČETINY)/V(VEMENO) v rámci FleckScore

Hlavní ukazatele

RÁMEC

Navrhovaná známka pro rámec se vypočítává z jednotlivých ukazatelů: výška v kříži, délka těla, šířka zádě a hloubka středotrupí, přičemž poměr jejich vah je 3:1:1:1. To znamená, že kráva se stejnými mírami dostane v závislosti na laktaci rozdílnou známku za rámec, protože se vytváří vztah k průměru populace (Tab. 2).

Tabulka 2: Souhrnná známka při stejných naměřených hodnotách v závisloti na laktaci u známky za RÁMEC

OSVALENÍ

Popis osvalení zadních kýt je obdobný jako v rámci systému EUROP. Průměrné vyjádření je hodnoceno 80 body a odpovídá obchodní třídě R při rovném až mírně konvexním vyjádření kýty.

KONČETINY

Navrhovaná známka KONČETINY se skládá ze 4 jednotlivých ukazatelů, které jsou vyjmenovány v grafu 1 a tabulce 3. Váhy ukazatelů jsou nastaveny na základě vědeckých výzkumů, které odráží působení na optimalizaci délky produkčního života. Vady (např. kravský postoj), které nejsou definované jako hlavní ukazatele, automaticky snižují navrhovanou známku podle svého působení na dlouhověkost.

Graf 1: Váhy jednotlivých ukazatelů pro výpočet souhrnné známky KONČETINY

Tabulka 3: Souhrnná známka KONČETINY při stejném hodnocení jednotlivých ukazatelů v závislosti na laktaci

VEMENO

V grafu 2 a tabulce 4 je vyjmenovaných 9 jednotlivých ukazatelů, které vstupují do výpočtu navrhované souhrnné známky VEMENO. Jsou jim přiřazeny váhy podle jejich působení na délku produkčního života. Také u VEMENE znamenají definované vady (např. stupňovité vemeno) srážky z výsledné známky.

Graf 2: Váhy jednotlivých ukazatelů ve výpočtu souhrnné známky VEMENO

 

Podle vědeckých výzkumů je to především postoj zadních končetin a základna vemene, ale také ukazatele úhel předního upnutí, rozmístění předních struků a závěsný vaz stejně jako charakter hlezenního kloubu, které tak zásadně ovlivňují dlouhověkost krávy. Krávy, u kterých mají právě tyto ukazatele působící na délku produkčního života dobré vyjádření, dostávají vyšší souhrnné známky. Jejich výše je zase ovlivněna laktací (tabulka 3 a 4).

Tabulka 4: Souhrnná známka VEMENO při stejném hodnocení jednotlivých ukazatelů v závislosti na laktaci

Během hodnocení se kontroluje čistota vemene a evidují se pastruky. Ty výpočet navrhované známky za vemeno neovlivňují. Čistota vemene je samostatný ukazatel lineárního hodnocení a jako PH je součástí „sloupcového grafu“ býků.

FleckScore vylepšuje transparentnost a porovnatelnost

Systém je schopný identifikovat vynikající krávy ještě více, než bylo dosud možné. To je znázorněné na příkladu vemene na obrázku. Kráva byla hodnocená zadáním jednotlivých známek na 2. laktaci a za vemeno celkově obdržela 93 bodů.

Použití FleckScore v Rakousku

Od března 2012 se v rámci kontroly užitkovosti provádí hodnocení exteriéru pomocí FleckScore. Získaná data jsou vhodná i k odhadům PH a volitelně mohou být zveřejňována v různých publikacích (např. katalogy aukcí).

Vysvětlení výše uvedeného obrázku:
Kráva MUSTER byla hodnocena pomocí systému FleckScore (hodnoty označené žlutě): V případě rámce se se známkou 75 jedná o krávu menšího rámce. Naměřená hodnota výšky v kříži je 139 cm. Známka 85 v rámci osvalení znamená dobré až velmi dobré osvalení zadních kýt. Se známkou 76 za končetiny lze předpokládat podprůměrnou kvalitu. 86 bodů za vemeno naopak jednoznačně znamená nadprůměrné hodnocení tohoto ukazatele. Její matka byla na 3. Laktaci také hodnocena pomocí systému FleckScore. Skóre 91-74-85-80 K151 poukazuje na extrémně rámcovou krávu, která je ale málo osvalená. Končetiny hodnocené 85 body jsou nadprůměrné. Vemeno je ohodnocené 80 body a odpovídá tak průměru populace krav na 3. laktaci.

V říjnu 2014 rozhodl rakouský svaz chovatelů fleckvieh, že budou matky genotypizovaných kandidátních býků hodnoceny pomocí nového systému. Poté, co se začalo provádět hodnocení exteriéru matek býků s FleckScore i v Bavorsku, by mělo být zajištěno, že hodnocení chovatelsky významných krav je prováděno zcela srovnatelně nezávisle na chovatelské oblasti a souhrnné známky jsou srozumitelně vypočítávány z jednotlivých ukazatelů podle jejich vztahu k optimalizaci délky produkčního života.

Zdroje: Luntz, B. ,  Krogmeier, D., Pfleger, R. (2014)