FleckScore – új dimenzió a küllemi bírálatban

Az egyedek külleme évszázadok óta fontos szerepet játszik a tenyésztésben és a szelekcióban. Napjainkban a genom alapú szelekció különleges megvilágításba helyezi a küllemet, de példának okáért a kiállításokon is érezhető, hogy a tetszetős küllemű egyedeket a tenyésztő társadalom nagyra értékeli.


Az érzelmi szempontokon túlmenően a küllemi bírálatnak a hasznos élettartam javításában és ezen keresztül a jövedelmező termelésben is nagy szerepe van. A küllemi résztulajdonságokat világosan definiálni szükséges, hiszen ezek alapján tudunk a főtulajdonságokra komplex pontszámokat számítani.

A FleckScore bírálati rendszer

A résztulajdonságok bírálata alapján a rendszer a főtulajdonságok értékeire egy meghatározott algoritmus alapján egy javasolt (komplex) pontszámot generál, így a küllemi bírálat kizárólag elektronikus készüléken végezhető. A kapott értékek a tenyésztő körzet (régió, ország), valamint a bíráló személyétől függetlenül összehasonlíthatóak. A FleckScore további előnye, a laktáció számának figyelembe vételével számított összpontszám. Így a rendzser képes arra, hogy laktációkon átivelően nyomon kövesse a populációátlag változását, objektív képet nyújtva a tenyésztőknek az egyedek küllemében bekövetkező változásokról.

A FleckScore két legnagyobb újdonsága az eddig használt bírálati rendszerrel szemben:

  • A főtulajdonságok pontszámának kiosztása egy számítási algoritmus alapján történik
  • A főtulajdonságok (komplex) pontértékei egy 100 pontos skálán kerülnek megjelenítésre

Az új rendszer a résztulajdonságok definiálásában, valamint a főtulajdonságokban nem hozott változást. A küllemi résztulajdonságok bírálata (leírása) továbbra is 1-9 pontig terjedő lineáris skálán történik. A főtulajdonságok számításánál azokat a résztulajdonságokat vesszük figyelembe, amelyek a hasznos élettartam alakulását befolyásolják. A ráma és a tőgy összpontszám esetében a bíráló a javasolt értéktől +/- 3 ponttal eltérhet. Így a bíráló értékítéletét figyelembe véve a bírálati pontszám tovább finomítható.

A populációátlagot laktációszámtól függetlenül a 80 pont jelenti, a skála első laktációs tehenek esetében 68 és 93 pont között változik. Többlaktációs tehenek esetében a skála felső határértéke nő.

1. táblázat: A ráma, az izmoltság, a lábszerkezet és a
tőgy főtulajdonságok pontértékeinek alakulása

Főtulajdonságok

RÁMA

A ráma összpontszámot 5 mért résztulajdonságból számítjuk: farmagasság, testhosszúság, farszélesség, törzsmélység, amelyeket 3:1:1:1 arányban súlyozunk. Ez azt jelenti, hogy egy tehén azonos méretekkel a laktációszám függvényében eltérő ráma pontszámot kaphat, mivel az a mindenkori populációátlaghoz kerül viszonyításra (2. táblázat).

2. táblázat: A laktációspecifikus ráma pontszámok azonos méretek esetében

IZMOLTSÁG

A komplex izmoltságot a faron bíráljuk a vágott test EUROP minősítésének analógiájára. Az átlagos megjelenést 80 ponttal írjuk le, amely az R minőségi osztálynak felel meg. A comb profilvonala közel egyenes.

LÁBSZERKEZET

A lábszerkezet főtulajdonság négy résztulajdonságból áll (1. ábra).
Az egyes résztulajdonságok arányát gazdasági súlyuk és a hasznos élettartamra gyakorolt befolyásuk alapján határozzuk meg.

1. ábra: A lábszerkezet résztulajdonságok súlyozása

3. táblázat: A laktációspecifikus lábszerkezet pontszámok azonos értékek esetében

TŐGY

A tőgy főtulajdonság kilenc résztulajdonságból áll (2. ábra).
Az egyes résztulajdonságok arányát gazdasági súlyuk és a hasznos élettartamra gyakorolt befolyásuk alapján határozzuk meg.

2. ábra: A tőgy résztulajdonságok súlyozása

Mivel a hátulsó láb állása, a tőgymélység, az elülső tőgyfél illesztése, a tőgybimbó állása és a tőgyfüggesztés markánsan befolyásolja a hasznos élettartamot, így azok az egyedek, amelyek a felsorolt résztulajdonságokban jó megjelenést mutatnak, nagyobb főtulajdonság pontszámot is kapnak (3. és 4.táblázat).

4. táblázat: A laktációspecifikus tőgy pontszámok azonos értékek esetében

A tőgytisztaság bírálatánál a faggyúbimbók számát értékeljük. A tőgytisztaságra adott bírálati pontszám nem része a komplex tőgypontszámnak. A tőgytisztaság egy önálló lineáris tulajdonság.

A FleckScore javítja az átláthatóságot és az összehasonlíthatóságot

A fentieket a képen látható példával szemléltetjük. A képen látható tehén a 2. laktációban került bírálatra és a résztulajdonságok pontszáma alapján 93 komplex tőgypontot kapott.

FleckScore bevezetése óta

2012 óta az elsőborjas tehenek küllemi bírálatára a teljesítményvizsgálat keretében sor. Az így nyert küllemi bírálati adatok a tenyészértékbecslés számára befogadhatóak és lehetővé teszi a tenyészértékek megjelenítését a bikakatalógusokban.

A fent leírtak illusztrálására:
A MUSTER nevű tehenet a FleckScore bírálati rendszer alapján bírálták (sárgával kiemelt mező). Rámára 75 pontot kapott, amely egy kisrámájú tehénnek felel meg. A farmagassága 139 cm. Az izmoltságra 85 pontot kapott, amely a comb jó izomborítására utal. A lábszerkezetre 76 pontot kapott, amely átlag alatti érték. A tőgyre kapott 86 pont egy jelentősen az átlag feletti tőgyet takar. Az anyja a 3. laktációban került bírálatra a FleckScore rendszerben. 91-74-85-80 K151 értékekkel a tehén extrém nagyrámájú, gyengén izmolt egyed. A lábszerkezetre adott 85 pont egy nagyon korrekt lábszerkezetre utal. A tőgyre 80 pontot kapott, amely a 3. laktációs tehenek populáció átlagának felel meg.

2014 óta az osztrák hegyitarka tenyésztők nem bírálják a genotipizált tenyészbika-jelöltek anyáit. Ezzel egyidejűleg Bajorországban továbbra is bírálják a bikanevelő teheneket, így lehetőség nyílik arra, hogy a tenyésztői szempontből fontos tehenek küllemi bírálati eredményei a tenyészkörzettől (régió, ország) függetlenül felhasználhatóak és összehasonlíthatóak legyenek.

Quellen: Luntz, B. ,  Krogmeier, D., Pfleger, R. (2014)